KVK Kanunu Bilgilendirme

Müşteri’nin bilgilerinin gizliliği ve güvenliği bizim için önemlidir. Bu sebeple kişisel verilerin korunması amacıyla 7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK" ya da “Kanun”) kapsamında şirketlerin uyması gereken usul ve esaslar ile müşterinin hak ve özgürlükleri hakkında aşağıda yer alan bilgiler verilmektedir. Bu bilgilendirme, ilgili Kanun’un 10. Maddesi  gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır. 


Müşteri’ye ait kişisel verilerin toplanma ve işlenme amaçları:  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, müşteriden alınan kişisel bilgiler Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik usulleri çerçevesinde kaydedilebilecek, saklanabilecek, Kanun kapsamında belirtilen şartlarda işlenebilecektir. Firmamız tarafından kişisel verileri çeşitli kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü ve elektronik ortamda temin edilebilir.


KVKK başta olmak üzere diğer tüm yasal mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükler çerçevesinde ve Firmamız tarafından sunulan hizmetlerden sorunsuz olarak yararlanılabilmesi amacıyla; faaliyet, amaç ve yasal yükümlülükleri yerine getirebilmeyi sağlayacak müşteriye ait kişisel veriler, Veri Sorumlusu sıfatıyla Firmamız tarafından işlenmekte ve saklanmaktadır.


Kişisel Verilerinizin Paylaşımı ve Aktarımı: 
 KVKK uyarınca, müşteriden alınan ve Firmamız tarafından çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verileri Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, Firmamızın faaliyetleri gereği anlaşmalı olduğu kurumlar, hizmet verilen şirketler, gerçek ve tüzel kişiler, tedarikçiler, ile faaliyetleri yürütülen şirketler / iş ortakları yasal olarak paylaşılması gereken adli ve idari resmi kurumlar ile yasal sınırlamalar çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında paylaşabilecek ve Kanunda belirtilen şartlarda Veri Sorumlusu sıfatıyla işlenebilecektir.


Güvenlik ve Saklama: 
Firmamız tarafından temin edilen ve saklanan kişisel veriler saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.


Kişisel veriler Müşteri’ye bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır. Bu süre sona erdiğinde, vermiş olduğunuz kişisel bilgiler silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Firmamız (Şirket) veri akışlarından çıkarılabilecektir.


KVKK Gereği Müşteri’nin Hakları:
 Kişisel verilerin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak, KVKK’nın 11. maddesi gereği  Müşteri, her zaman Firmamıza başvurarak kişisel veriler hakkında bilgi alma, düzeltme/ değiştirme/ silme talebinde bulunma, veri işleme onayını geri alma, verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerini kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.


Herhangi bir zamanda, Firmamız tarafından işlenen müşteri verilerine ait işleme haklarından vazgeçilebilir ya da verilerin doğruluğu ve güncelliği sorgulanabilir. Bu kapsamdaki müşteri hakları yürürlükte bulunmaktadır. Müşteri, KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip olduğu hakları kullanabilmek için, online olarak Firmamız Web sitesi üzerinden veya doğrudan Firmamız çalışanları ile mesafeli iletişim kanalları ile yahut yüz yüze iletişime geçerek, paylaştığı bilgileri doğru ve güncel olarak bildirmek durumundadır. Aksi halde yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluklar tamamen Müşteri’ye ait olacaktır.